1
Bekiendis wy epthersckreffnne her Annders Joennssenn Sogenn harre Vdj Gloppenn Herr Niels Simenssønn Medt-
2
thiener ther samme stadtse Oluff Suendtzønn gloppestadtt Siuordt Brandt Amheniue dy stadt och Christiern
3
paa Rogh suorne mendt vdj vurdeiidts skippdtt och vitterligtt giør vdj thette vort obnie Breff att Aaar epthe
4
gudtz byrdtt 1587. thenn 30 July haffuer Oluff hagennssønn medtt fry villie medt høtruus ia och samtycke
5
solldtt, skødtt, och affhenndit fraa sig och sine arffuinnger thill Joen Simensseønn paa Ranndt en halffuepart
6
ij tunderim liginndis i Jnduigs gielldtt och vduig kirckesogenn i nordtfiordt for xv kiørlagh som breffue der
7
om formellder, sidenn framkom vnge Oluff hagenssønn och Suendtssønn Jonnssønn broder sønner th...
8
fornevnte Oluff hagennssønn paa halltdtt deris fadersbroders kiøb och mentis att fornevnte godtz var ike lauglig som
9
thett sig burdis betalitt aff fornevnte Jonn Simenssønn, huorfaar att Randefolchit ie Siuordt Jonnssønn anden sinde ..d-
10
lagdi thill att foreig fornevnte kiøb endtun xv kørlagh till vege Oluff hagennssønn och Siuendt Jonnssønn och
11
iiij dallen j 3 lodt skiedt och x løb smør ij kiøb och skotnings øure, Fiandelie haffuer Rande follchit Oluff
12
Johanssønn paa Biørloff och Jens Johanssønn paa skrede thvedie sinnde for fornevnte halffue part ij thuundrinn och for
13
xv manateboll vdj Ranndt och 4 vdj aalandt och oxxebor ij holmdø paa langhammerenn vdgiffuitt medtt
14
deris verottit mendt xxj daller thill Oluff Suendtsonn Rasmus Mardall Jann Erickseønn och Siuodt Brand
15
derthill haffuer fornevnte Oluff Johanssønn medtt Johane paa skrede vdlagt thill Anthinius dystadt ij daller och
16
vdj alle fornevnte pennings kommer dennen thill denn trediepartt vdj penningenn och trediepartenn ij alltt godtz
17
Huorfaar godtzitdennenn thill kommer nu och skulle vere sande odels mendtt thill forskrevne godtz Erigtig thill fier
18
och fiærre ii sking och marck thill och vdenn gaardtz ij vatt och iurtt Jnnd vedirhagitt ij nogenn maade: till
19
ythermere sandingenn her ons broder vy vndhenngie medtt villie och vidskab vore Jndzigler giffuit vdj Gloppenn
20
thenn dag och aar som herstaar: