1
Jegh Susanna Leinersdaatter Saligh Doctor Jensis efftherliffuerske. Kiendis och giør
2
Vitterligh for alle mett thette mitt obne breff, at Jeg mett min kiere Suager Mester Jørgen Sampt
3
min Søn Daniel Schielderups raad och samtycke haffuer affstaet och affhendt, och nu met thette mitt
4
obne breff affstaer och affhender fra mig och mine Arffuinger , och til Erlig och forstandig Mandtt
5
Dominicus Friis, hans Hustru Geill Teisdaatter och begge theris Arffuinnger, all then rettighed och
6
frihed, som ieg kunnde haffue til den grund, som kallis effther gammel register Gasse grund, paa huil-
7
chenn mine huse paa stode før the nu siste gang Anno 83 affbrende, huillchen grund haffuer haft
8
aff Bergens Capitel effther thet grundebreffs lydelse oss thette paa giffuit er, Och ligger samme grund nest
9
op til forskrevne Dominico ildhusis grund streckend sig ther fraa ij lengden ned ij søen en och firesindz
10
tiuffue alne, och fiorten alne i bredden baade oppe och nere, huilchen grund Hand frelseligenn
11
skal nyde och paa bygge, for miigh och alle mine. Dogh mett sadan Vilkor, att hand
12
Arligenn til alle och huer Sancti Michels Dage til god rede, skall ther aff giffue wdj
13
grunde lagh Halff Siiuende gyldenn til Bergens Capitells forstandere. Och kiendis
14
Jeg att haffue opborit hues ij Vor handel och Contract kom, Saa ieg betacker hannem
15
och Hans hustru for god betalingh: Att Saa ij Sandhed er som forskrevet staar tha
16
lader ieg henge min kere Mandz Signet her neder wnder och kierligenn tillbeder Hederlige
17
Capitel ij Bergenn mett migh At besegle ... ..... .. .. ..... 16 Januarij 1583


18

19

20

21

22

23