ubb-ms-0178-a-03-30 — Brev til magistraten i Bergen fra Christian Magnus Falsen den 14. Juli 1825. Kopi til skattefogd Malling

Copie.
Ved herved at tilbage sende den med den
Ærede Magistats Skrivelse af Dags Dato mig
tidstillede Skatteseddel fra Skattefoged Malling
over paalignede Kyobstædskat- og Formues- og Næring-
Skat for Skatteaaret fra 1ste Juli 1824 til 1ste Juli
1825
, giver jig mig den Ære at melde, at jig
har givet min Broder,Bureauchef Hagbart
Falsen
i Christiania Fuldmagt til at afgjøre
alle mine resterende Affairer sammeseds, og
saaledes ogsaa at udbetale de mig der paalignede
Skatter, hvilket i Christiania Intelligents sedler
har været publiceret. Jeg maa saaledes
anmode den ærede Magistrat om at sende
Skattesedlen tilbage til Malling, og henvise ham
til min Broder.-
Bergen den 14 de Juli 1825.
Falsen.


Til
Bergens Magistrat. Copiens Rigtighed bekæfer
Malling

Christian Magnus Falsen. Date: 31.10.2018